Trình độ: Advance

5 1 Votes

HƠN 11,000 NHÀ KHOA HỌC KHẲNG ĐỊNH KHÍ HẬU NGÀY CÀNG NGUY CẤP

 More than 11,000 scientists are warning that the Earth, in their words, “clearly and unequivocally faces a climate emergency.”

Hơn 11,000 nhà khoa học cảnh báo rằng Trái Đất, theo lời của họ, thì “rõ ràng và bắt buộc phải đối mặt với tình trạng khí hậu khẩn cấp.”

The scientists represent several fields of study and come from 150 countries around the world. They approved a report that appeared in the publication Bioscience earlier this month. It warns that the world would face “untold human suffering” if it does not make deep and lasting shifts in human activities that influence climate change.

Các nhà khoa học đại diện cho nhiều ngành nghiên cứu khác nhau và đến từ 150 quốc gia trên toàn thế giới. Họ đã làm chứng cho một bài phóng sự xuất hiện trên ấn phẩm Bioscience vào đầu tháng này. Bản báo cáo cảnh báo rằng thế giới có thể phải đối mặt với “nỗi đau khôn kể”  nếu các hoạt động của con người không có những thay đổi mang tính sâu sắc và lâu dài tác động đến biến đổi khí hậu. 

The new report is called the “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency.” Three leaders of the study are from the United States. They are ecologists Bill Ripple and Christopher Wolf of Oregon State University and William Moomaw of Tufts University in Massachusetts. The three worked on the study with scientists from universities in South Africa and Australia.

Bài phóng sự có tên là “Các nhà khoa học trên thế giới cảnh báo về tình trạng khí hậu khẩn cấp”. 3 người dẫn đầu cuộc nghiên cứu này đến từ Hoa Kỳ. 3 nhà sinh thái học này bao gồm: Bill Ripple và Christopher Wolf từ Đại học Bang Oregon cùng với William Moomaw đến từ Đại học Tufts tại Massachusetts. Ba người đã nghiên cứu đề tài này với các nhà khoa học đến từ các trường đại học tại Nam Phi và Úc. 

This is the first time a large group of scientists have jointly used the word “emergency” when talking about climate change.

Đây là lần đầu tiên một nhóm lớn các nhà khoa học đều đồng thời sử dụng từ “khẩn cấp” khi nói về biến đổi khí hậu. 

“Despite 40 years of global climate negotiations…we have generally conducted business as usual and have largely failed to address this predicament,” the study said. “Climate change has arrived and is accelerating faster than many scientists expected.”

Theo nghiên cứu, “dù đã có 40 năm thảo luận về biến đổi khí hậu toàn cầu, chúng tôi vẫn tiến hành công việc nghiên cứu như bình thường và thất bại trong việc giải quyết khó khăn này. Biến đổi khí hậu đã xuất hiện và đang ngày càng tăng trưởng nhanh hơn nhiều nhà khoa học dự kiến.”

The report identified six areas that the world needs to deal with immediately. The scientists appealed to nations to use energy more efficiently and cut their use of fossil fuels. They suggested that lawmakers approve taxes on the burning of carbon-based fuels, such as coal, oil and natural gas.

Bài phóng sự chỉ ra 6 điều mà thế giới cần phải thực hiện ngay lập tức. Các nhà khoa học kêu gọi các quốc gia sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và cắt giảm mức sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Họ chỉ ra rằng các nhà lập pháp cần phê duyệt thuế đối với việc tiêu thụ các nhiên liệu carbon như than, dầu và khí tự nhiên. 

The scientists expressed support for women’s rights and making family planning services “available to all people.” They said this would help to reduce sudden or unexpected changes in the size of the human population.

Các nhà khoa học thể hiện sự ủng hộ đối với nữ quyền và giúp những sự hỗ trợ kế hoạch hóa gia đình “có sẵn cho tất cả mọi người”. Họ cho biết điều này có thể giúp giảm những sự biến đổi bất chợt hoặc khó đoán của quy mô dân số. 

The report urges people to move toward more of a plant-based diet.

Bài phóng sự cũng khuyến khích mọi người có một thực đơn ăn uống nhiều thực vật hơn. 

Other areas of concern include preventing the destruction of forests and permanent loss of some plant and animal species.

Những điều liên quan khác bao gồm ngăn chặn nạn phá rừng và sự tuyệt chủng của một số loại thực vật và động vật. 

The reported noted that it will most likely take strong actions by the public to move politicians to approve lasting policy changes.

Bài phóng sự chỉ ra rằng sẽ cần có những hành động mạnh mẽ từ cộng đồng để lay chuyển các chính trị gia phê duyệt những sự thay đổi lâu dài trong chính sách. 

The scientists added, “We believe that the prospects will be greatest if decision-makers and all of humanity promptly respond to this warning and declaration of a climate emergency, and act to sustain life on planet Earth, our only home.”

Các nhà khoa học chỉ ra thêm rằng, “Chúng tôi tin rằng các triển vọng sẽ tuyệt vời hơn cả nếu những người có thẩm quyền quyết định và cả nhân loại cùng kịp thời đáp trả lời cảnh báo và tuyên bố về tình trạng khí hậu khẩn cấp này, và hành động để duy trì sự sống trên Trái Đất, ngôi nhà duy nhất của chúng ta.” Đánh giá

Bài viết tương tự

Ý kiến bạn đọc

Luyện nói trực tiếp

Chủ đề hot