Trình độ: Advance

5 2 Votes

Cuba muốn trả nợ bằng rượu rum

Cuba wants to pay off $270 million debt in rum.

Cuba muốn trả khoản nợ 270 triệu USD bằng rượu rum

The cash-strapped island nation has offered to pay back $270 million in debt to the Czech Republic using rum and pharmaceuticals instead of money.

Quốc đảo đang kẹt tiền mặt đề nghị trả 270 triệu USD cho Cộng hòa Séc bằng rượu rum và dược phẩm thay vì tiền.

The Czech finance ministry said negotiations over how the old debt will be paid are still in the "early stages," and stressed that it would like at least part of the debt to be paid in cash.

Bộ Tài chính Cộng hòa Séc cho hay cuộc đàm phán về cách thức thanh toán khoản nợ cũ vẫn đang trong “giai đoạn đầu”, và nhấn mạnh rằng họ muốn ít nhất một phần số nợ phải được trả bằng tiền mặt.

"The Cuban side has offered a list of commodities, including medications and several brands of rum, to settle part of the debt," said ministry spokeswoman Katerina Vaidisova.

“Phía Cuba đưa ra danh sách các mặt hàng, bao gồm thuốc men và một số thương hiệu rượu rum, để thanh toán một phần khoản nợ”, phát ngôn viên Bộ Tài chính Cộng hòa Séc Katerina Vaidisova cho hay.

The Czech Republic imported $17 million worth of rum in 2015. If Cuba's full debt was settled with the spirit, the supply would last the country an estimated 15 years.

Năm 2015, quốc gia châu Âu nhập khẩu 17 triệu USD giá trị rượu rum. Nếu toàn bộ số nợ của Cuba được thanh toán bằng rượu thì lượng rượu này đủ cung cấp cho Cộng hòa Séc suốt khoảng 15 năm.

Vaidisova said the two parties were still debating exactly how much Cuba owes. That's because most of the debt is counted in Soviet rubles and must be converted into an existing currency.

Bà Vaidisova cho hay hai bên vẫn còn đang tranh luận về số tiền mà Cuba nợ, lý do là vì hầu hết khoản nợ được tính bằng rúp Xô Viết và số tiền phải được chuyển đổi sang đồng tiền hiện hành.

It's also not clear exactly what the Czech government would do with the rum. Most pharmaceuticals can not be used as payment because of stringent European Union regulations.

Hiện chưa rõ chính phủ Cộng hòa Séc sẽ làm gì với số rượu rum nếu họ nhận. Hầu hết các loại dược phẩm không thể được dùng làm phương thức thanh toán vì quy định nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU). 

Cuban officials were not immediately available to comment.

Giới chức Cuba chưa lên tiếng bình luận về vụ việc.

The Caribbean country often used commodities as a form of payment during the Soviet era. Cuba regularly exchanged its sugar for Soviet fuel, for example. Cuba accumulated huge external debts during the Cold War. It defaulted on much of it in the 1980s.

Đảo quốc vùng biển Caribbe thường dùng hàng hóa làm phương thức thanh toán trong thời Xô Viết. Cuba thường đổi đường để lấy nhiên liệu. Nước này tích nợ nước ngoài lớn trong thời Chiến tranh lạnh và không thể trả phần lớn số nợ trên vào thập niên 1980.

The U.S. reestablished formal diplomatic relations with Cuba last year, but the country is still cut off of most international financing. It's also excluded from the IMF and the World Bank, having withdrawn from the organizations in the 1960s.

Mỹ tái thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Cuba vào năm ngoái nhưng Cuba vẫn còn bị ngăn khỏi hầu hết nguồn tài chính quốc tế. Cuba rút khỏi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vào thập niên 1960.

It will have to settle its debts -- or at least reach an agreement on them -- before being readmitted into the institutions. The Paris Club, an informal group of rich creditor countries, said last year that Cuba owed its members more than $11 billion.

Giờ đây, quốc đảo Caribbe phải giải quyết các khoản nợ hoặc ít nhất là đạt được thỏa thuận về nợ trước khi ghi tên lại vào IMF và WB. Năm ngoái, The Paris Club, nhóm các nước chủ nợ giàu có không chính thức, cho biết Cuba còn nợ các thành viên của nhóm hơn 11 tỉ USD.

Several members of the club, including the U.K., Australia, Canada and France, agreed last year to restructure portions of their Cuban debt and wave some payments. In exchange, Cuba agreed to pay them $2.6 billion over the next 18 years. Russia has written off 90%, or $32 billion, of Cuba's debt.

Một số thành viên của câu lạc bộ vốn gồm Anh, Úc, Canada và Pháp đồng ý tái cơ cấu một phần nợ của Cuba và giảm phần nào số tiền nước này cần phải trả. Đổi lại, Cuba đồng ý thanh toán 2,6 tỉ USD cho họ trong 18 năm tới. Nga đã xóa 90%, tương đương 32 tỉ USD, nợ cho Cuba.Đánh giá

Bài viết tương tự

Ý kiến bạn đọc

Luyện nói trực tiếp

Chủ đề hot