5 1 Votes

Hơn 30 cách nói thay thế cho 'Very Good'

 

Trong tiếng Anh, có nhiều cách để bạn động viên, khen ai đó vì đã đạt được thành quả. Tùy từng trường hợp các bạn có thể sử dụng những cách biểu đạt khác nhau để giúp câu văn được tự nhiên hơn.

Dưới đây là gần 40 cụm từ, cách diễn đạt giúp bạn khen ai đó "rất tốt"

Excellent! /ˈek.səl.ənt/

That’s better. Như thế tốt hơn rồi

Fantastic! /fænˈtæs.tɪk/

That’s it. Phải như thế chứ

Fine!

That’s good

Good for you!

That’s great.

Good going

That’s it.

Good job!

That’s really nice.

Good thinking!

That’s right!

Good work! Làm tốt lắm

That’s the best ever!

Great!

Tremendous! /trɪˈmen.dəs/

I like that

You just did it! Cậu vừa làm được điều đó!

Keep it up!

Way to go! Làm tốt lắm

Keep on trying!

Well, look at you go!

Marvelous! /ˈmɑr·və·ləs/

Well done!

Much better!

Wonderful!

Outstanding! /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/

Wow!

Perfect! /ˈpɝː.fekt/

You make this fun

Right on!

You’re doing fine

Super /ˈsuː.pɚ/

You’re right!

 Đánh giá

Từ khóa: Cách nói thay thế

Bài viết tương tự

Ý kiến bạn đọc

Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Oxford Discover 1 - Seasons

11/1/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Daily Conversation Elementary - Pets

10/29/2018 1:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Oxford Discover 1 - My friend, Anak

10/25/2018 1:00:00 PM Tham gia
Chủ đề hot