5 1 Votes

Cách dùng TO BE + INFINITIVE

Cách dùng TO BE + INFINITIVE khá phổ biến trong tiếng Anh để chỉ mệnh lệnh, ý định hay ý tưởng. Cùng tìm hiểu rõ hơn về cách dùng của TO BE trong bài viết này nhé.

Cách dùng động từ To be + INF

Be + inf: truyền đạt những mệnh lệnh hay chỉ dẫn từ người thứ 1 qua người thứ 2 tới người thứ 3, dùng với mệnh đề If, để truyền đạt một dự định Was/were + Inf: để diễn đạt một ý tưởng về số mệnh

Be + inf

- Được dùng để truyền đạt những mệnh lệnh hay chỉ dẫn từ người thứ 1 qua người thứ 2 tới người thứ 3.

Ví dụ:

No one is to leave this building with the permission of the police.

Không ai được phép rời tòa nhà này mà không được phép của cảnh sát.

He is to stay here until we return.

Nó phải ở lại đây cho tới khi bọn tao quay lại.

- Dùng với mệnh đề IF mang tính bắt buộc hay mệnh lệnh.

Ví dụ:

Something must be done quickly if extinct birds are to be saved.

He said if he fall asleep at the wheel, we were to wake him up.

- Để truyền đạt một dự định.

Ví dụ:

She is to be married next month.

Cô ấy sẽ cưới vào tháng tới.

The expedition is to start in a week's time.

Cuộc thám hiểm sẽ bắt đầu sau một tuần nữa.

Cấu trúc này rất thông dụng trong báo chí và nếu nó là tựa đề báo thì người ta bỏ be đi để tiết kiệm chỗ.

Ví dụ:

The Prime Minister is to make a statement tomorrow.

= The Prime Minister to make a statement tomorrow.

- was/were + inf

+ Để diễn đạt một ý tưởng về số mệnh.

Ví dụ:

They said good bye without knowing that they were never to meet again.

Họ chia tay nhau mà không biết rằng sẽ chẳng bao giờ họ gặp lại nhau.Đánh giá

Bài viết tương tự

Ý kiến bạn đọc

Luyện nói trực tiếp

Chủ đề hot