Trình độ: Elementary

5 1 Votes

Voi và những người bạn

 

Elephant and Friends

One day an elephant wandered into a forest in search of friends.

He saw a monkey on a tree.

“Will you be my friend?" asked the elephant.

Replied the monkey, “You are too big. You can not swing from trees like me."

Next, the elephant met a rabbit.

He asked him to be his friends.

But the rabbit said, “You are too big to play in my burrow!"

Then the elephant met a frog.

“Will you be my friend? He asked.

“How can I?" asked the frog.

“You are too big to leap about like me."

The elephant was upset.

He met a fox next.

“Will you be my friend?" he asked the fox.

The fox said, “Sorry, sir, you are too big."

The next day, the elephant saw all the animals in the forest running for their lives.

The elephant asked them what the matter was.

The bear replied, “There is a tier in the forest. He’s trying to gobble us all up!"

The animals all ran away to hide.

The elephant wondered what he could do to solve everyone in the forest.

Meanwhile, the tiger kept eating up whoever he could find.

The elephant walked up to the tiger and said, “Please, Mr. Tiger, do not eat up these poor animals."

“Mind your own business!" growled the tiger.

The elephant has a no choice but to give the tiger a hefty kick.

The frightened tiger ran for his life.

The elephant ambled back into the forest to announce the good news to everyone.

All the animals thanked the elephant.

They said, “You are just the right size to be our friend."

 

Voi và những người bạn

Một ngày nọ, một con voi lang thang trong rừng để tìm bạn.

Nó nhìn thấy một con khỉ trên cây.

"Bạn sẽ làm bạn với tôi chứ?" - Voi hỏi.

Khỉ trả lời: "Bạn quá to lớn. Bạn không thể đu cành cây như tôi."

Tiếp theo, con voi đã gặp một con thỏ.

Nó hỏi thỏ có muốn làm bạn với mình không.

Nhưng con thỏ nói, "Bạn quá lớn để chơi trong hang của tôi!"

Sau đó, con voi đã gặp một con ếch.

"Bạn sẽ làm bạn với tôi chứ?" - Voi hỏi.

"Làm sao tôi có thể?" - Ếch trả lời.

"Bạn quá lớn để bật nhảy như tôi."

Con voi rất buồn.

Rồi nó lại gặp một con cáo.

"Bạn sẽ làm bạn với tôi chứ?", Voi hỏi con cáo.

Con cáo nói, "Xin lỗi, Voi ạ, bạn quá lớn."

Ngày hôm sau, con voi thấy tất cả các loài động vật trong rừng chạy trốn thục mạng.

Con voi hỏi họ đã xảy ra chuyện gì.

Con gấu trả lời: "Có một con hổ trong rừng. Hắn đang cố gắng ăn tươi nuốt sống tất cả chúng tôi! "

Các loài động vật đều chạy đi ẩn nấp.

Con voi tự hỏi nó có thể làm gì để giúp tất cả mọi người trong rừng.

Trong khi đó, con hổ vẫn vồ lấy bất cứ ai nó thấy.

Con voi bước lên đến trước mặt con hổ và nói, "Làm ơn đi, ông Hổ, đừng ăn thịt các con vật tội nghiệp."

"Liên quan gì đến ngươi!" - Hổ gầm gừ.

Con voi không cách nào khác bèn đá cho con hổ một cú trời giáng.

Con hổ sợ hãi chạy bán sống bán chết.

Con voi đi thong thả lại vào rừng để công bố tin mừng cho tất cả mọi người.

Tất cả các con vật rối rít cảm ơn con voi.

Chúng nói, "Bạn có kích thước vừa phải để làm bạn với chúng tôi."Đánh giá

Bài viết tương tự

Ý kiến bạn đọc

Luyện nói trực tiếp

Chủ đề: Cambridge Starters 3 - Storyfun 8: Classmates (P1)

8/24/2019 12:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Starters 3 - Storyfun 8: Classmates (P2)

8/31/2019 12:00:00 PM Tham gia

Chủ đề: Cambridge Starters 3 - My favourites

8/17/2019 12:00:00 PM Tham gia
Chủ đề hot